لیست محصولات

لیست محصولات اگریسافت

نرم افزار فرهنگ گلها و گیاهان زینتی (نسخه ویندوز)

نرم افزار فرهنگ گلها و گیاهان زینتی (نسخه اندروید)

نرم افزار تخصصی فرهنگ واژگان بیوتکنولوژی کشاورزی (بیودیک)

 1. نرم افزار تخصصی فرهنگ واژگان کشاورزی ـ زراعت و اصلاح نباتات (بریدیک)
 2. آفات گیاهان زراعی ـ دکتر عالیچی (دانشگاه شیراز)
 3. اصول مبارزه با آفات ـ دکتر رسولیان (دانشگاه تهران)
 4. استانداردسازی و ایمنی کار در آزمایشگاه GLP(مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی)
 5. آفات انباری ـ دکتر فریدی (دانشگاه زنجان)
 6. آفات صیفی و جالیز ـ دکتر رسولیان (دانشگاه تهران)
 7. گیاهشناسی عمومی ـ دکتر ناهید حریری (دانشگاه تهران)
 8. مروری بر فیزیولوژی گیاهی (همراه با تست‌های تفکیک شده)
 9. مارکرهای مولکولی ـ مجموعه مقالات پایان ترم دانشجویان کلاس (دانشگاه تربیت مدرس)
 10. طرح آزمایشات کشاورزی با استفاده از نرم افزار MINITAB(دانشگاه آزاد واحد بروجرد)
 11. آزمایشگاه مورفولوژی
 12. آزمایشگاه فیزیولوژی
 13. ژنتیک ملکولی ـ مجموعه مقالات پایان ترم دانشجویان کلاس (دانشگاه تربیت مدرس)
 14. چکیده‌ای بر بیماری‌های گیاهی ـ کرمی (دانشگاه تهران)
 15. آفات انباری (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 16. تغذیه معدنی ـ دکتر طباطبایی (دانشگاه تبریز)
 17. گرامر زبان انگلیسی برای کنکور (دانشگاه تهران)
 18. ماشین آلات کشاورزی ـ دکتر وحیدحسینی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد)
 19. مدیریت علف‌های هرز (دانشگاه گیلان)
 20. اصلاح گیاهان دارویی ـ دکتر شکرپور (دانشگاه تهران)
 21. فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان دارویی ـ دکتر عزیزی (دانشگاه تهران)
 22. اصلاح گیاهان باغی ـ دکتر شکرپور (دانشگاه تهران)
 23. اصول اصلاح نباتات ـ دکتر موسوی (دانشگاه بوعلی سینا ـ همدان)
 24. فیزیولوژی پس از برداشت ـ دکتر کلانتری (دانشگاه تهران)
 25. خاکشناسی عمومی ـ دکتر لکزیان (دانشگاه فردوسی مشهد)
 26. خاکشناسی ـ دکتر میرحسینی (دانشگاه تهران)
 27. گیاهشناسی ـ دکتر ناظری (دانشگاه تهران)
 28. ازدیاد نباتات ـ دکتر وحدتی (دانشگاه تهران)
 29. سبزیکاری ـ دکتر دلشاد (دانشگاه تهران)
 30. فیزیولوژی گیاهان دارویی (1) ـ دکتر عزیزی (دانشگاه: تهران و فردوسی مشهد)
 31. ازدیاد نباتات ـ دکتر زمانی (دانشگاه تهران)
 32. زراعت تکمیلی ـ دکتر چائی‌چی (دانشگاه تهران)
 33. کشت و پرورش گیاهان دارویی ـ دکتر عزیزی (دانشگاه: تهران و فردوسی مشهد)
 34.  اصلاح گیاهان دارویی(۲) (اصلاح ملکولی) ـ د. شکرپور (دانشگاه تهران)
 35. جزوه جذب و متابولیسم عناصر غذایی – دکتر احمدی (دانشگاه تهران)
 36. خاکورزی حفاظتی (دانشگاه تهران)
 37. اکولوژی گیاهان زراعی ـ دکتر چائی‌چی (دانشگاه تهران)
 38. سبزیکاری عمومی و خصوصی ـ دکتر دشتی (دانشگاه بوعلی سینا)
 39. آزمایشگاه هوا و اقلیم شناسی
 40. زراعت تکمیلی (2) ـ مجنون حسینی
 41. پروژه مکانیزاسیون کشاورزی
 42. فیزیولوژی گیاهان زراعی ـ دکتر پوستینی
 43. اصلاح سبزی ـ دکتر حسندخت
 44. اصلاح گیاهان جالیزی ـ دکتر حسندخت
 45. طرح آزمایش‌های کشاورزی ـ دکتر حسین‌زاده
 46. آفات زراعی ـ دکتر سراج (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 47. گلکاری ـ دکتر نادری (دانشگاه تهران)
 48. بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک دکتر اطمینان (دانشگاه کرمانشاه)
 49. گلکاری ـ دکتر صالحی (دانشگاه شیراز)
 50. میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری ـ دکتر زمانی (دانشگاه تهران)
 51. سبزی‌کاری خصوصی ـ دکتر نظری (دانشگاه کردستان)
 52. میوه‌های ریز ـ دکتر عبادی (دانشگاه تهران)
 53. میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری ـ دکتر عبادی (دانشگاه تهران)
 54. اصلاح درختان میوه ـ دکتر راحمی (دانشگاه شیراز)
 55. سیستماتیک گیاهان زراعی و زینتی ـ دکتر صانعی شریعت‌پناهی (دانشگاه تهران)
 56. میوه های خشک ـ دکتر فتاحی (دانشگاه تهران)
 57. تست‌های موضوعی فیزیولوژی گیاهی (492 تست طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی)
 58. فیزیولوژی درختان میوه ـ دکتر راحمی (دانشگاه شیراز)
 59. فیزیولوژی پس از برداشت ـ دکتر مستوفی (دانشگاه تهران)
 60. اصلاح نباتات ـ دکتر بهپوری (دانشگاه شیراز)
 61. اصلاح درختان میوه (عمومی) ـ دکتر فتاحی (دانشگاه تهران)
 62. اصلاح درختان میوه (تکمیلی 1ـ هورمون‌ها) ـ دکتر فتاحی (دانشگاه تهران)
 63. اصلاح درختان میوه (تکمیلی 2) ـ دکتر فتاحی (دانشگاه تهران)
 64. ژنتیک ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 65. فیزیولوژی تنش ـ دکتر میردهقان (دانشگاه ولیعصر رفسنجان)
 66. میوه‌های معتدله ـ دکتر طلایی (دانشگاه تهران)
 67. میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری ـ دکتر شهسوار (دانشگاه شیراز)
 68. جزوه میوه کاری (نکات کنکوری) ـ منتخب پنج استاد
 69. مبانی فیزیولوژی گیاهی ـ دکتر راحمی (دانشگاه شیراز)
 70. مدیریت علف‌های هرز ـ دکتر علیزاده (دانشگاه تهران) ـ تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد
 71. علف‌های هرز ـ دکتر علیزاده (دانشگاه تهران) ـ تدریس شده در مقطع کارشناسی 
 72. فیزیولوژی رقابت علف‌های هرز ـ دکتر رحیمیان (دانشگاه تهران)
 73. فیزیولوژی گیاهی ـ دکتر مستوفی (دانشگاه تهران)
 74. مدیریت علف‌های هرز ـ دکتر قربانی  (دانشگاه فردوسی مشهد)
 75. بیولوژی علف‌های هرز ـ دکتر راشد محصل (دانشگاه فردوسی مشهد)
 76. فیزیولوژی علفکش‌ها ـ دکتر راشد محصل (دانشگاه فردوسی مشهد)
 77. حشره شناسی ـ دکتر حسینی نوه (دانشگاه تهران)
 78. آفات گیاهان زراعی ـ دکتر رسولیان (دانشگاه تهران)
 79. آفات درختان میوه ـ دکتر سراج (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 80. سم شناسی ـ دکتر طالبی جهرمی (دانشگاه تهران)
 81. سیستماتیک حشرات ـ دکتر عباسی‌پور (دانشگاه تهران)
 82. اصول کنترل آفات گیاهی ـ دکتر سراج (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 83. جانورشناسی (zoology) ـ دکتر خرازی (دانشگاه تهران)
 84. فیزیولوژی علفکش‌ها ـ دکتر علیزاده (دانشگاه تهران)
 85. خلاصه حشره شناسی، آفات مهم گیاهی و اصول کنترل (دانشگاه تهران)
 86. آفات جالیز، سبزی، صیفی و گیاهان زینتی ـ دکتر سلیمان نژادیان (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 87. تغذیه و متابولیسم در گیاهان باغبانی 
 88. فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی ـ دکتر مستوفی (دانشگاه تهران)
 89. تکنولوژی بذر ـ دکتر شریف زاده (دانشگاه تهران)
 90. کنترل و گواهی بذر ـ دکتر شریف زاده (دانشگاه تهران)
 91. خاکشناسی ـ دکتر محمودی (دانشگاه تهران)
 92. زراعت عمومی ـ دکتر میراب‌زاده (دانشگاه تهران)
 93. فیزیولوزی تنش‌ها در گیاهان زراعی ـ دکتر احمدی (دانشگاه تهران)
 94. فیزیولوژی سبزی ـ دکتر دلشاد (دانشگاه تهران)
 95. سبزیکاری عمومی و خصوصی ـ دکتر صالحی و دکتر حسندخت (دانشگاه تهران)
 96. تست‌های موضوعی سبزیکاری عمومی و خصوصی (400 تست طبقه‌بندی شده)
 97. اصلاح گیاهان زراعی ـ دکتر مقدم (دانشگاه تبریز)
 98. فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی دکتر کافی (دانشگاه تهران)
 99. فیزیولوژی درختان میوه ـ دکتر فتوحی (دانشگاه گیلان)
 100. جانورشناسی (zoology) ـ دکتر فرشباف (دانشگاه تبریز)
 101. اصلاح گل و گیاهان زینتی ـ دکتر نادری (دانشگاه تهران)
 102. گلکاری (2) ـ دکتر نادری (دانشگاه تهران)
 103. اکولوژی ـ دکتر جوانشیر (دانشگاه تبریز)
 104. زراعت عمومی ـ دکتر مظاهری (دانشگاه تهران)
 105. میوه‌های مناطق معتدله ـ دکتر راحمی (دانشگاه شیراز)
 106. اکوفیزیولوژی علف‌های هرز ـ دکتر قنبری (دانشگاه فردوسی مشهد)
 107. جزوه هورمون های گیاهی ـ دکتر غلامی (دانشگاه بوعلی سینا)
 108. بیماری‌های درختان میوه ـ دکتر رضایی دانش و دکتر بنی هاشمی (دانشگاه شیراز)
 109. دیمکاری ـ دانشگاه شیراز
 110. تست‌های موضوعی فیزیولوژی گیاهان زراعی (476 تست طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی)
 111. زراعت عمومی (4 استاد)
 112. تست‌های موضوعی زراعت (با پاسخ تشریحی)
 113. خاکشناسی عمومی (6 استاد) ـ دکتر اعتمادی خواه
 114. اکولوژی گیاهان زراعی ـ دکتر مظاهری
 115. ریز ازدیادی و کشت بافت گیاهی ـ (دانشگاه تربیت مدرس تهران)
 116. جزوه منتخب میوه‌های معتدله (میوه کاری) ـ دکتر وحدتی و دکتر ارزانی
 117. جزوه نکات کنکوری بیوشیمی (1) ـ اگریسافت
 118. جزوه نکات کنکوری بیوشیمی (2) ـ اگریسافت
 119. فیزیولوژی پس از برداشت ـ دکتر رضایی نژاد (دانشگاه لرستان)
 120. سم‌شناسی (بخش آفات) ـ دکتر ایزدی (دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان)
 121. راهنمای 504 واژه کاملاً ضروری (زبان انگلیسی عمومی) ـ اگریسافت
 122. جزوه ژنتیک ـ اگریسافت
 123. کتاب تست‌های موضوعی میوه کاری (با پاسخ تشریحی)

درباره نویسنده: مهدي مشگين

۴۷ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • باسلام وارزوی موفقیت مطالب جالب وخوبی درسایت وجود دارد متاسفانه درمورد صنایع غذایی مطالب کمتر وجود دارد لذا پیشنهاد میکنم در صورت امکان مطالب مربوط به صنایع غذایی نیز در سایت منتشر نمایند باتشکر

  • با سلام و تشکر از پیشنهاد شما
   اگر مطالبی در این مورد دارید برای ما ارسال کنید
   و یا اگر جزوه ای مدنظرتان است مشخصات آن را بگید تا در صورت امکان آماده گردد.

 • با عرض سلام و خسته نباشید

  اگه زحمتی نیست میشه جزوه سم شناسی بخش بیماری های گیاهی دانشگاه صنعتی اصفهان رو بذارید
  با تشکر

  • سلام
   پیگیری می کنم اگر پیدا کردم اطلاع می دهم.

 • سلام خسته نباشید
  لطفا تست زبان به همراه پاسخ هم بذارید باتشکر

 • سلام.خیلی ممنون از وبسایت خوبتون
  لطفا جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر احمدی دانشگاه تهران رو بذارید

  • سلام
   پیگیری می کنم. باتشکر از شما

 • با سلام و خسته نباشید، لطف میکنید اگه جزوه ی تنش و فیزیولوژی پس از برداشت رو بذارید،ممنونم

  • ببخشید منظور جزوه ی فیزیولوژی گیاهی و تنش بود، مرسی

 • اگه ممکنه جزوه فیزیولوژی تنش گیاهی مربوط به ارشد باغبانی مربوط به دکتر طباطبایی تبریز رو در سایت بزارید ممنون میشم

  • سلام
   حتما بررسی می کنم . شما هم از طریق کانال تلگرام سایت پیگیر باشید

   • ممنون

 • با سلام و عرض ادب

  اگه امکانش هست جزوه های میوه کاری دکتر عبادی و دکتر زمانی جدیدش را بگزارید اینها قدیمی هستند

  • سلام
   پیگیری می کنم. ممنون از اینکه اطلاع دادید

   • سلام
    خسته نباشید
    همچنان منتظر جزوات جدید میوه کاری گرمسیری دکتر عبادی و دکتر زمانی هستیم
    همچنین میوه کاری معتدله دکتر کورش وحدتی گفتید اماده هست؟

    • سلام
     در حال آماده سازی جزوه ای هستیم که شامل خلاصه و نکته برداری از معتبرترین جزوات میوه های معتدله و گرمسیری می باشد. ولی شاید یک الی دو هفته زمان ببرید.

 • سلام
  خسته نباشید
  همچنان منتظر جزوات جدید میوه کاری گرمسیری دکتر عبادی و دکتر زمانی هستیم
  همچنین میوه کاری معتدله دکتر کورش وحدتی گفتید اماده هست?آیا امکانش هست تو سایت بگذارید؟

  • سلام
   تا هفته آینده، جزوه ای تحت عنوان چکیده (نکات کنکوری) جزوات اساتید برتر ـ ویژه ی کنکور ـ برای درس میوه کاری در سایت گذاشته می شود که شامل گرمسیری، نیمه گرمسیری، معتدله و… می شود.

 • باسلام و درود:
  پکیج کامل جزوات ارشد باغبانی تو سایت اگ باشه همراه باقیمت ممنون میشم بزارین

  • سلام
   سعی می کنیم این کار را انجام بدیم
   موفق باشید

 • با سلام و خسته نباشید:
  برای کنکورارشد امسال کدام یک از جزوات ازدیادنباتات با فرض محدودبودن وقت بهترین و درعین حال مفیدترین و کامل ترین میباشدجزوه خوشخوی با وجود سه جلدو۱۳۰۰صفحه ایا ب خوندنش می ارزه لطفااگ جاداشته باشه راهنمایی کنین ممنون

  • سلام
   ازدیاد دکتر زمانی و یا ازدیاد دکتر وحدتی را بخوانید چون جامعتر و فشرده تر هستند. در ضمن جزوه دانشگاه تهران بوده و معتبر تر می باشند. این دو جزوه در سایت ما موجود است.
   موفق باشید

 • سلام
  لطفا جزوه ای آموزشی در مورد نرم افزار spss قرار دهید.
  با تشکر

  • سلام
   حتما پیگیری می کنم

 • با سلام . جزوه اصلاح دکتر راحمی خرید کردم البته خیلی وقت پیش رمز گم کردم . چکار باید کرد

  • سلام
   در تلگرام مطرح کنید لطفا

 • با سلام
  جزوات خیلی مفیدی در زمینه کشاورزی در سایت قرار داده اید
  متشکریم

  • سلام
   لطف دارید. ممنون
   امیدوارم مفید واقع گردد

 • سبزیکاری ـ دکتر دلشاد خیلی خوب بود. ممنون از از سایت تخصصی تان.

  • بسیار عالی

 • با سلام و خسته نباشید
  امکانش هست مجموعه سوالات آزمون های دکترای باغبانی همراه با پاسخ تشریحی را در سایت قرار دهید.

  • سلام
   فعلا در دست اقدام نیست. لطفا عضو کانال اطلاع رسانی ما باشید تا مطلع شوید

 • خدا قوت . ممنون از زحمات این گروه دانشجویی

  • سلام
   تشکر …

 • سلام وقتتون بخیر امکانش هست که جزوات منبع کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه تهران رو در سایت قرار دهید

  • سلام
   یک تعداد در سایت موجود هست
   تلگرام بدید تا سریعتر پیگیری کنم و پاسخ دهم

   • باسلام وقتتون بخیر ،من یه جزوه طرح دکتر حسین زاده رو خرید کردم ولی متاسفانه ایمیلم رو اشتباه فرستادم الان باید چیکار کنم. باتشکر

    • سلام
     مجددا ارسال کردم

 • سلام خسته نباشید
  بنده 8jun کتب آقای سبزیکاری عمومی و خصوصی ـ دکتر دشتی (دانشگاه بوعلی سینا) 0038 که اون موقع کد 472 بود از طریق موبایل خریداری کردم ولی در نرم افزار موبایل فایل را برای من باز نکرد — تا امروز به کامپیوتر دسترسی نداشتم و امروز روی کامپیوتر هم امتحان کردم که فایل را ارور میده و باز نمیکنه

  با تشکر

  • سلام
   الان پیگیری می کنم و براتون مجددا ارسال می کنم

 • لطفا جزوه مواد تنظیم کننده رشد گیاهی را برای کنکور دکتری توی سایت بگذارید

  • سلام
   به تازگی آماده شده و در سایت قابل دانلود است

 • لطفا جزوه اثر تنش های محیطی بررشد گیاهان را برای کنکور دکتری توی سایت بگذارید

 • با سلام لطفا جزوه فیزیولوژی تنش-دکتر زمانی-تهران و هورمون های گیاهی -دکتر کلانتری رو هم بزارید.باتشکر

 • سلام میشه لطفا منابع ارشد رشته بیماری شناسی رو هم بذارید ممنون

 • سلام جزوه فیزیولوژی خرید کردم ولی رمز دریافت نکردم

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا در جواب ارسال کنم.
   143- 7575- 0910

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD