آبان
۴
۱۳۹۶

جزوه سیستماتیک حشرات ـ دکتر عباسی‌پور (دانشگاه شاهد تهران)

جزوه سیستماتیک حشرات ـ دکتر عباسی‌پور (دانشگاه شاهد تهران)

ویژگیها:

 • همراه با فهرست عناوین، جداول و تصاویر مربوطه
 • نمایه اصطلاحات و اسامی علمی در انتهای جزوه
 • کیفیت: عالی (تایپ شده)

مشخصات محصول:

 •  نوع فایل:  pdf
 • حجم فایل: 30 مگابایت
 • تعداد صفحه: 248
 • کد محصول: 0081
 • قیمت : 40000 (چهل هزار تومان)

دانلود رایگان 15 صفحه از جزوه DN1

برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

پس از خرید فایل، توسط تلگرام یا پیامک درخواست رمز نمایید تا همان لحظه ارسال گردد.    143|7575|0910

فقط کد محصول را تلگرام/پیامک نمایید. نمونه متن ارسال شده: 0081

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

فهرست:

مقدمه

صفات عمومی شاخه بندپایان

مقدمه

رده بندی (Taxonomy)

الف. زیر شاخه بندپایان اولیه (Subphylum Proarthropoda)

ب. زیر شاخه کلیسرداران (Subphylum Chelicerata)

ج. زیر شاخه شاخکداران (Subphylum Mandibulata = Antennata)

صفات عمومی رده حشرات

مرفولوژی و فیزیولوژی اندامهای بدن حشرات

 1. پوست بدن حشرات

ساختمان کوتیکول

 1. اسکلت خارجی و داخلی حشرات
 2. پیوست‌های بدن

تغییر جلد (Ecdysis)

 1. ماهیچه‌ها (Muscles)
 2. سر (Head)

اسکلت داخلی سر (Endoskeleton)

طرز قرار گرفتن سر نسبت به بدن

پیوست‌های سر

الف. شاخک‌ها (Antenna)

ب. قطعات دهان (Mouthpart)

 1. قفس سینه (Thorax)

پاهای قفس سینه‌ای (Thoracic Legs)

بال (Wing)

میدان‌ها و بخش‌های بال

طرز اتصال بال به قفسه سینه

 1. شکم (Abdomen) و پیوست‌های آن

پیوست‌های شکم

الف. پیوست‌های تناسلی شکم

ب. پیوست‌های غیر تناسلی شکم

 1. دستگاه تنفس (Respiratory System)

فیزیولوژی و مکانیسم تنفس تراشه ای

 1. دستگاه گوارش خون (Circulatory System)
 2. دستگاه گوارش (Digestion System)

بزاق و وظایف آن

 1. اعضای دفعی حشرات

رژیم غذایی حشرات

 1. اندام تولید مثل (Reproductive organ)

الف. دستگاه تناسلی ماده

ب. دستگاه تناسلی نر

سیکل زندگی حشرات

انواع تولید مثل در حشرات

 1. سیستم عصبی حشرات (Nervous System)

اعضای حسی حشرات

اعضای بینایی حشرات

رفتار و سازش‌های حشرات

طبقه بندی، نامگذاری و شناسایی حشرات

نامگذاری (Nomenclature)

نامگذاری علمی (Scientific nomenclature)

شناسایی و تشخیص حشرات (Identification)

رده بندی حشرات

زیر رده بی‌بالان (Apterygota)

راسته بی‌شاخکان (Protura)

راسته دم پایان (Collembola)

راسته دم چنگالان (Diplura)

 1. خانواده Campodeidae
 2. خانواده Projapygidae
 3. خانواده Japygidae

راسته دم مویی‌ها (Thysanura)

 1. خانواده Lepismatidae
 2. خانواده Machilidae

زیر رده بالداران (Pterygota)

راسته یکروزه‌ها (Ephemeroptera)

راسته طیاره مانندها Odonata

الف. آسیابک‌ها Anizoptera

 1. Gomphidae (دم چماقی)
 2. Aeshnidae
 3. Libellulidae

ب. سنجاقک‌ها Zygoptera

 1. Agrionidaeیا سنجاقک‌های پهن بال
 2. Coenagrionidaeیا سنجاقک‌های باریک بال

راسته راست بالان Orthoptera

 1. Tetrigidae
 2. Acrididaeیا ملخ‌های شاخک کوتاه

الف. زیر خانواده Catantopinae

ب. زیر خانواده Acridinae

ج. زیرخانواده Locustinae

 1. ملخ‌های شاخک بلند (Tettigonidae)
 2. سیرسیرک‌ها Gryllidae
 3. آبدزدک Gryllotalpidae
 4. شیخک‌ها Mantidae
 5. چوبک مانندها Phasmidae
 6. سوسری‌ها Blattidae

راسته موریانه‌ها Isoptera

راسته گوشتخیزک‌ها Dermaptera

راسته نیم بالان Hemiptera

الف. زیر راسته Cryptocerata

 1. خانواده Notonectidae (واروشناکنان Back swimmers)
 2. خانواده Nepidae (عقرب‌های آبی = Water scorpions )
 3. خانواده Belostomatidae (سن‌های بزرگ آبزی یا جراده‌ها = Giant water bugs)

ب. زیرراسته Gymnocerata

 1. خانواده Gerridae (سن‌های پادراز = Water striders)
 2. خانواده Cimicidae (ساس یا سن‌های رختخواب Bed bugs)
 3. خانواده Anthocoridae (سن‌های گل = Minute pirate bugs)
 4. خانواده Miridae (سن‌های برگی یا گیاهی = Plant bugs, Leaf bugs)
 5. خانواده Reduviidae (سن‌های قاتل = Assassin bugs)
 6. خانواده Tingidae (سن‌های توری = Lace bugs)
 7. خانواده (سن‌های بذر = Lygaeidae)
 8. خانواده Coreidae (سن‌های پابرگی یا سن‌های بدبو = Leaf-footed bugs)
 9. خانواده Pyrrhocoridae (سن‌های قرمز = Red bugs)
 10. خانواده Hydromertidae (آب گزکن = Water measurers)
 11. خانواده Scutelleridae (سن‌های سپردار = Shield-backed bugs)
 12. خانواده Pentatomidae (سن‌های بدبو = Stink bugs)

راسته جوربالان Homoptera

الف. زیر رده Auchenorrhyncha

 1. خانواده زنجره‌های بزرگ Cicadidae
 2. خانواده Membrancidae (زنجره‌های درختی = Treehoppers)
 3. خانواده Cicadelliae (زنجره‌های برگی = Leafhoppers)
 4. خانواده Flugoridae (زنجره‌های گیاهی = Planthoppers)
 5. خانواده Cercopidae (زنجره‌های قورباغه‌ای = Froghoppers)

ب. زیر رده Sternorrhyncha

 1. خانواده Psyllidae (پسیل‌ها = Psillids)
 2. خانواده Aleyrodidae (زنجره‌های سفید، زنجره‌های گلخانه = Whiteflies)
 3. خانواده Aphididae (شته‌ها = Aphids)
 4. خانواده Eriosomatidae (رشته‌های گالزا یا مومی)
 5. خانواده Margarodidae (شپشک‌های بزرگ)
 6. خانواده Diaspididae (سپرداران)
 7. خانواده Coccidae (شپشک هار نرم تن)
 8. خانواده Pseudococcidae (شپشک‌های دروغی)

راسته شپش‌های کاغذ و کتاب Psecoptera

راسته بی‌بالان حقیقی Zoraptera

راسته (حشرات سنگی Stoneflies) Plecoptera

راسته پرده بافها Embioptera

راسته شپش‌های جونده یا شپش پرندگان Mallophaga

راسته شپش‌های مکنده Anoplura

 1. خانواده Phthiriidae
 2. خانواده Pediculidae
 3. خانواده Hematopinidae

راسته بالریشکداران یا تریپس‌ها Thysanoptera

راسته قاب بالان Coleoptera

الف. زیر راسته Adephaga

 1. خانواده Cicindelidae (سوسک‌های ببری= Tiger beetles)
 2. خانواده Carabidae (سوسک‌های زمینی= Ground beetles)
 3. خانواده Dytiscidae (سوسک‌های شیرجه رو شکاری = Predaceous diving beetles)

ب. زیر راسته Polyphaga

 1. خانواده Hydrophilidae (سوسکهای همه چیز خوار آب = Water scavenger beetles)
 2. خانواده Staphylinidae (سوسکهای سرگردان = Rove beetles)
 3. خانواده Dermestidae (سوسکهای چرم و پشم = Skin beetles)
 4. خانواده Elateridae (تق زنگ‌ها = Click beetles)
 5. خانواده Buprestidae (سوسکهای چوب بر فلزی رنگ = Metalic wood-boring beetles)
 6. خانواده Coccinellidae (کفشدوزک = Ladybird beetles)
 7. خانواده Meloidae (سوسکهای تاول Blister beetles)
 8. خانواده Tenebrionidae (سوسکهای تاریک زی = darkling beetles)
 9. خانواده Scarabaeidae (کرم‌های ریشه = Scarab beetles)
 10. خانواده Cerambycidae (سوسکهای شاخه بلند = Long-horned beetles)
 11. خانواده Chrysomelidae (سوسکهای برگ = Leaf beetles)
 12. خانواده Bruchidae (سوسک دانه خوار یا سوسک حبوبات = Seed beetles)
 13. خانواده Curculionidae (سرخرطومیها = Snout beetles)
 14. خانواده Scolytidae (سوسکهای پوستخوار = Bark beetles)
 15. خانواده Halticidae (کک‌ها)
 16. خانواده Cucujidae مثل Orizaephilus surinamensis
 17. خانواده Lampyridae مثل Lampyris noctiluca
 18. خانواده Bostrychidae
 19. خانواده Lucanidae مثل Lucanus cervus

راسته بالتوری‌ها Neuroptera

 1. خانواه Chrysopidae (بالتوریهای معمولی = Common lacewing)
 2. خانواده Myrmeleontidae (شیر مورچه‌ها = Antlions)

راسته بالموداران Trichoptera

راسته بالپولکداران Lepidoptera

الف. زیر راسته بالپولکداران بزرگ Macrolepidoptera

زیر گروه پروانه‌های روز پرواز (Rhopaloceres)

 1. خانواده Papilionidae (پروانه‌های دم چلچله ای)
 2. خانواده Pieridae (پروانه‌های سفید، گوگردی)
 3. خانواده Danaidae (پروانه علف‌های شیره دار)
 4. خانواده Nymphalidae (پروانه‌های پاپری)
 5. خانواده Lycaenidae (پروانه‌های بنفش و آبی)

زیر گروه پروانه‌های شب پرواز Heteroceres

 1. خانواده Sphingidae (شب پره‌های جغدی)
 2. خانواده Arctiidae (شب پره‌های ببری)
 3. خانواده Noctuidae
 4. خانواده Geumteridae (پروانه‌های اندازه گیر)
 5. خانواده Saturnidae مثل پروانه گلابی Saturnia pyri.
 6. خانواده Bombycidae مثل پروانه کرم ابریشم Bombyx mori.
 7. خانواده Zeuzeridae مثل پروانه فری Zeuzera pyrina.

ب. زیر راسته بالپولکداران کوچک Microlepidoptera

 1. خانواده Pyralidae (شب پره‌های پوزه دراز)
 2. خانواده Tortricidae
 3. خانواده Tineidae (شب پره‌های بید لباس)
 4. خانواده Gelechidae
 5. خانواده Hypenomeutidae

راسته دو بالان (مگس‌ها) Diptera

الف. زیر راسته Nematocera

 1. خانواده Tipulidae (پشه‌های پابلند)
 2. خانواده Culicidae (پشه‌ها)

3 . خانواده Psychodidae

ب. زیر راسته Brachycera

 1. خانواده Tabanidae (خرمگس‌ها)
 2. خانواده Asilidae (دزد مگس‌ها)

ج. زیر راسته Cyclorrhapha (مگس‌های عالی)

خانواده Syrphidae (مگس‌های گل)

راسته کک‌ها Siphonaptera

راسته بال غشاییان Hymenoptera

الف. زیرراسته Symphyta

 1. بالاخانواده Tenthredinoidea

1-1. خانواده Tenthredinidea

1-2. خانواده Cimbicidae

 1. بالا خانواده Siricoidae

2-1. خانواده Orussidae

2-2. خانواده Siricidae

 1. بالاخانواده Cephoidea

3-1. خانواده Cephidae

ب. زیرراسته Apocrita

 1. زنبورهای انگل یا مته‌دار Parasitica=Trebrantia

1-1. بالاخانواده Ichneumonoidae

1-1-1. خانواده Ichneumonidae

1-1-2. خانواده Braconidae

1-2. بالاخانواده Chalcidoidae

1-2-1. خانواده Mymaridae

1-2-2. خانواده Trichogrammatidae

1-2-3. خانواده Eulophidae

1-2-4. خانواده Pteromalidae

1-2-5. خانواده Chalcididae

1-2-6. خانواده Torymidae

1-2-7. خانواده Aganoidae

1-2-8. خانواده Encyrtidae

1-2-9. خانواده Eurytomidae

1-3. بالاخانواده Evanoidea

1-3-1. خانواده Evanidae

1-3-2. خانواده Aulacidae

1-3-3. خانواده Gasterupidae

1-4. بالاخانواده Cyniopoidea

1-4-1. خانواده Cynipidae

1-4-2. خانواده Figitidae

1-4-3. خانواده Ibaiidae

1-4-4. خانواده Liopteriidae

1-5. بالاخانواده Proctotrupoidaea

1-5-1. خانواده Proctotrupidae

1-5-2. خانواده Scelionidae

1-5-3. خانواده Platygasteridae

1-5-4. خانواده Diapriidae

1-6. بالاخانواده Ceraphronoidea

1-6-1. خانواده Ceraphronidae

 1. زنبورهای نیش‌دار Aculeate

2-1. بالاخانواده Bethyloidae = Trigonaloidea

2-1-1. خانواده Chrysididae

2-1-2. خانواده Bethylidae

2-1-3. خانواده Dryinidae

2-2. بالاخانواده Scolioidea

2-2-1. خانواده Tiphiidae

2-2-2. خانواده Mutillidae

2-3. بالاخانواده Formicoidea

2-3-1. خانواده Formicidae

2-4. بالاخانواده Vespoidea

2-4-1. خانواده Vespidae

2-4-2. خانواده Pompilidae

2-5. بالاخانواده Sphecoidea

2-5-1. خانواده Sphecidae

2-6. بالا خانواده Apoidea

2-6-1. خانواده Apidae

2-6-2. خانواده Andrenidae

2-6-3. خانواده Mellitidae

2-6-4. خانواده Colletidae

2-6-5. خانواده Megachilidae

منابع

فهرست اصطلاحات

۸ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • دریافت رمز

  • ارسال شد

 • دریافت رمز

  • ارسال شد

 • سلام من پرداخت کردم منتها لینک دانلود برام ارسال نشده ممنون میشم پیگیری کنید

  • سلام
   لطفا به شماره ای که در صفحه ی تماس امده پیام بدید

 • سلام من میخام این پرداخت کنم اطلاعات کارت وارد میکنم نمیشه مینویسه پذیرنده نامعتبر

  • سلام
   بله درسته. فعلا از طرف درگاه بانکی مشکل داره
   پیگیری می کنم تا مشکل برطرف بشه

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD