اردیبهشت
۳
۱۳۹۲

سرفصل های دروس گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی

سرفصل های دروس گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوشیمی

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

مقدمه- ساختمان پروتئین ها- ساختمان اسیدهای آمینه عمومی و انواع اسیدهای آمینه- پیوندهای پپتیدی- نقش پروتئینها در سلولهای زنده- پروتئین های ساختمانی و نقش آنها در سلولهای زنده- پروتئین های آنزیمی و  نقش آنها در سلولهای زنده- حفاظت آنزیمی و نقش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی در آن- روش های اندازه گیری فعالیت آنزیمی- اساس و روشهای جداسازی و خالص سازی پروتئین ها- DNA و نقش آن در سنتز پروتئین ها- تغییرات مولکولی پس از سنتز در پروتئین ها.

میکروبیولوژی عمومی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

نظری: تاریخچه میکروب شناسی- طبقه بندی میکروبها- اثر عوامل مختلف روی میکروبها- خواص و اعمال باکتری ها- رنگ آمیزی میکروبها- محیطهای کشت و طرز تهییه آنها- میکروبولوژی و بهداشت مواد غذایی- سالم سازی شیر- میکروبولوژی سرکه- میکروبولوژی سیلوها- میکروبولوژی آبها- میکروبولوژی خاک.

عملی: آشنایی با لوازم کار آزمایشگاهی- روشهای استریل کردن- تهییه نمونه های آزمایشگاهی- رنگ آمیزی- جدا کردن میکروارگانیزم ها از یکدیگر(روشهای مکانیکی و روشهای ویژه)- شمارش میکرو ارگانیزم ها( مستقیم- به وسیله کشت و غیر مستقیم بوسیله فعالیت های متابولیک)

ژنتیک مولکولی مقدماتی

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

مقدمه- پیدایش ترسیم ژنتیک مولکولی-  ساختمان  DNA وRNA (اسیدهای نوکلئیک)- سنتز پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک- کار انواع RNA (mRNA. tRNA. rRNA) در پروتئین سازی- کد ژنتیکی- مراحل سنتز پروتئین- تفاوت سلولهای پروکاریوت و یوکاریوت از نظر کپی سازی و ترجمه mRNA- کنترل در پروکاریوت ها، اپرون ها، اپرون لاکتوز، آؤابیتوز، کنترل مرکب، گالاکتوز- کنترل اختتام نسخه برداری سنتز RNA و پروسس آن در یوکاریوتها- انترونها و آکسونها- تعریف بیولوژیکی ژن- سیسترون- ژنهای دوبل شده- DNAمکرر- فامیلیهای ژن- سنتز DNA، مرمت و مکانیزم حمل- شروع سنتز DNA در پروکاریوتها و یوکاریوتها- ساختمان کروموزوم: نوکلئوزومها، مرمت و نوترکیبی DNA_ ترانسپوزانهای باکتریایی_ ترانسپوزان در سلولهای یوکاریوت.

هورمونهای گیاهی و تمایز بافتها

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

هورمونها: مقدمه- تاریخچه هورمونهای گیاهی- ساختمان شیمیایی هورمونهای گیاهی- محل سنتز، بیوسنتز، مکانیزم عمل، انتقال و نقه تاثیر هورمونهای گیاهی مشتمل بر اکسینها، سیتوکنین ها، جیبرلینها، آبسسیک اسید و سایر بازدارنده های رشد-  اثرات متقابل هورمونهای گیاهی- کاربرد هورمونهای گیاهی در بیوتکنولوژی.

تمایز بافتی: مقدمه و تاریخچه- تعریف رشد- تکامل و تمایز- جذب مواد- تقسیم و رشد سلول- پدیده تروپیسم و فتو پریود- طرح ریزی، رشد و تکامل جنین- مریستم لایه های زاینده وسایر اندامها- تشکیل میوه و دانه به روشهای جنسی و غیر جنسی-  اثرات فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی بر مراحل مختلف رشد و تکامل گیاهی.

ریز ازدیادی و کشت بافتهای گیاهی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

نظری: مقدمه، تاریخچه، تجهیزات و ادوات لازم- محیطهای کشت و طرز تهیه آنها- گزینش ریز نمونه ها- روشهای جدا سازی و ضد عفونی بافتهای گیاهی- نگهداری و پرورش کشتها- عوامل موثر بر رشد و شکل زایی- مبانی و مراحل ریز ازدیادی و کشت بافت- ریز پیوندی- کشت مریستم- کشت نوک شاخه- کشت پنبه- کشت تعلیقی سلول- کشت پروتوپلاست- جنین زایی- کشت بساک و گرده- کشت تخمدان و تخمک- کشت جنین-کشت بذر- کشت هاگ- دگرگونی های ژنتیکی- بافت ناهمسانی و اپی ژنتیک در حین ریز ازدیادی- پیشرفتهای ریز ازدیادی در زمینه میوه ها، سبزی ها، گلها و کاربرد آن در تولید انبوه- فراورده های ثانویه در کشت بافت و ریز ازدیادی- نگهداری مواد ژنتیکی گیاهی.

عملی: آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی کشت بافت- جداسازی و کشت انواع نمونه های گیاهی- بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد در کشت ضد عفونی شده بافتهای گیاهی.

بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

کاربرد مارکرهای مولکولی در ژنتیک و اصلاح نباتات- بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان- گروه بندی کلاستر و تعیین رابطه فیلوژنی- مارکرهای ایزوزایمی-تعیین کیفیت غلات و حبوبات با بررسی الگوی پروتئین ذخیره ای( گلیادین، گلوتنین، زئین، فازئولین و …) تکنیک RFLP و کاربرد آن- تشخیص الگوی باندها- تکنیک RAPD

مهندسی ژنتیک(کلون کردن ژن)

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ژنتیک مولکولی مقدماتی

سر فصل درس:

مقدمه- انواع ناقلها- تهیه DNA خالص- ایجاد تغییرات در DNA خالص (آنزیم های برنده و متصل کننده)- ایجاد DNA نوترکیب- انتقال DNA نوترکیب به باکتری- ناقلهای E.coli- ناقلها در مخمر گیاهان( سیستم آگروباکتریوم و ویروس ca mv) و سلولهای حیوانی- لایبراری ژنومی- cDNA لایبرری-انتخاب کلن خاص- روش شناسایی کلن- مطالعه ژن کلون شده- تعیین سیکونس- بروز ژن- شناسایی و بررسی محصول تولیدی ژن- کاربرد کلن کردن در بیوتکنولوژی- تولید هورمون ها و واکسن ها.

ژنتیک تکمیلی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

وراثت سیتوپلاسمی شامل: وجود ماده ژنی در داخل سیتوپلاسم، اهمیت وراثت سیتوپلاسمی در میکروارگانیزمها و اهمیت وراثت سیتوپلاسمی در گیاهان-  ژنتیک پلیپلوئید ها شامل: ژنتیک اتوپلوئیدها، ژنتیک آلوپلوئیدها و ژنتیک آنوپلوئیدها- موتاسیون و اصلاح نباتات شامل: عوامل جهش زا، طرز استفاده از عوامل جهش زا در ایجاد موتاسیون- ژنتیک میکروارگانیزم ها شامل: ژنتیک قارچها، ژنتیک باکتریها و ژنتیک ویروسها- ژنتیک خودناسازگاری، مهندسی ژنتیک در گیاهان.

اصلاح نباتات تکمیلی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

مقایسه روشهای مختلف اصلاح نباتات با یکدیگر- جمع آوری ارزیابی و نگهداری منابع ژنتیک گیاهی و استفاده از آن در اصلاح نباتات- استفاده از پلیپلوئیدی در اصلاح نباتات- به نژادی برای کیفیت مواد غذایی گیاه مانند روغن، پروتئین و غیره- به نژادی برای مقاومت به امراض و آفات- بهنژادی برای صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه- بهنژادی برای مقاومت به تنشهای محیطی مانند خشکی، شوری،سرما و غیره-اهمیت اثر متقابل ژنوتیپ ومحیط در اصلاح نباتات- اینبریدینگ و هتروزیس- نحوه اصلاح نباتات با استفاده از موتاسیون- بکرزایی و آپومیکسی در اصلاح نباتات-

اصلاح نباتات کاربردی

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

آشنایی با تکنیکها و روشهای مورد استفاده در تحقیقات بهنژادی در مزرعه، گلخانه و آزمایشگاه شامل: نحوه دو رگ گیری در گونه های مختلف گیاهی،اشکالات موجود و طرق رفع آنها- دورگ گیری با کاربرد نر عقیمی- روشهای نگهداری دانه گرده و تعیین میزان فعالیت آنها- چگونگی انجام برنامه موتاسیون در گیاه- نحوه ایجاد پلیپلوئیدی درگیاهان زراعی با کاربرد کلشی سین- نحوه مطالعه مقاومت به بیماریها در گیاهان- کنترل و گواهی بذر.

سیتوژنتیک

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

نظری: تاریخچه علوم سیتوژنتیک-آَنایی با انواع میکروسکوپ معمولی و میکروسکوپ الکترونی- کروموزومها شامل: انواع و ساختمان آنها- کاریوتیپ- تئوری کروموزومی وراثت- تغییرات ساختمان کروموزومها شامل: نقص کروموزومی، دو برابر شدن قطعات کروموزومی،انورسیون و مبادله قطعات کروموزومهای غیر هومولوگ-  تغییرات در تعداد کروموزومها شامل آنوپلوئیدی و پلی پلوئیدی- کراسینگ اوور و اثبات سیتولوژیکی آن- اثر مواد موتاژن و کلشی سین بر ساختمان و تعداد کروموزومها.

عملی: کار با انواع میکروسکوپ- رنگ آمیزی کروموزومها و مشاهده آنها در موجودات مختلف- مشاهده کروموزومهای غدد بزاقی مگس سرکه-شمارش کروموزومها و تهیه کاریوتیپ در یک گیاه یا حیوان- مشاهده و تشخیص پلی پلوئیدی- مشاهده تغییرات یک کروموزوم در یک موجود.

بیماریهای گیاهی تکمیلی

تعداد واحد: 3

نوع واحد:نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

قسمت اول: مطالب تکمیلی در مورد چگونگی آلودگی گیاه و مراحل مختلف آن توسط عوامل بیماریزا شامل قارچها، پروکاریوتها، نماتد ها و ویروسها- اثر عوامل بیماریزا روی پدیده فتوسنتز، تنفس، متابولیسم ازت و متابولیسم فنل- مکانیزم دفاع گیاه میزبان در مقابل عوامل بیماریزا.

قسمت دوم: مطالب تکمیلی و تازه های علمی در مورد شناسایی و طبقه بندی بیولوژی، فیزیولوژی و اپیدمیولوژی عوامل مهم بیماریزای گیاهان زراعی(غلات، علوفه، صنعتی و روغنی)، باغی(درختان میوه، دانه ریزها،سبزیجات، زینتی) و مرتعی که از نظر اقتصادی و وسعت سطوح کشت در کشور دارای اهمیت میباشند.

بیومتری (2)

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

تجزیه واریانس دو طرفه با تعداد نمونه نامساوی- روشهای تکمیلیX2–  تجزیه کوواریانس- تابع تشخیص- تجزیه به عاملها- سری پواسن.

ژنتیک میکروبها

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ژنتیک مولکولی مقدماتی

سر فصل درس:

باکتری: اختصاصات عمومی- کشت باکتری- تهییه کشت خالص- موتاسیونها- ایزولاسیون موتانتها- تشخیص موتاسیونهای غذایی- موتاژنز- انواع پلاسمیدها و اختصاصات آنها- کپی سازی در پلاسمید- انتقال DNA پلاسمیدی ژنهای tra- کروموزوم باکتری- تلاقی باکتریایی- ترانسفورماسیون- نوترکیبی.

فاژها: اختصاصات عمومی- ساختمان- کشت- سیکل لایزوژنی- نوترکیبی در فاژها- فاژ T4– فاژ ג سیکل زندگی- کپی سازی و سازمان ژنی- ترانسداکسیون.

کاربرد بیوتکنولوژی در گیاهپزشکی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: دروس الزامی+ بیماریهای گیاهی پیشرفته+ ژنتیک میکروبها

سر فصل درس:

نظری: 1. استفاده از تکنیکهای کشت بافت در بیماریهای گیاهی: تکثیر کلن، کشت مریستم انتهایی، کشت سلولی و واکنش آن در مقابل پارازیتها، سموم(Toxin) قارچکشها، ویروس کشها، پروتوپلاست گیاهی، سیستم آگروباکتریوم برای تولی گیاهان تراریخته با استفاده از تغییرات سوماکلونال برای تهییه گیاهان مقاوم،استفاده از هیبریداسیون سوماتیکی برای انتقال مقاومت به بیماری به گیاهان هاپلوئید- تهیه گیاهان مقاوم به علف کشبا استفاده از کشت بافت.

2. استفاده از مارکرهای مولکولی مانند آیزوزایم، RFLP  وRAPD جهت سلکسیون گیاهان مقاوم به بیماری و آفات

3. استفاده از DNA نوترکیب در گیاهپزشکی جهت تهیه گیاهان مقاوم به بیماری و آفات: کلن کردن ژن، لایبرری ژنومی، لایبرری cDNA، انواع ناقلهای کلن کردن در E.coli و باکتریها، ناقلهای کلن کردن در گیاهان، بررسی ژنهای بیماریزا و غیر بیماریزا در پارازیت ها و ژنهای مقاومت در گیاهان.

عملی: انجام عملیات کشت بافت و تکنیکهای آیزوزایم و الکتروفورز پروتئین کل.

کاربرد بیوتکنولوژی در زراعت و اصلاح نباتات

تعداد واحد: 2

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: دروس الزامی

سر فصل درس:

نظری: مقدمه- اهمیت کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح نباتات- کاربرد کشت بافت، سلول گیاهی و امتزاج پروتوپلاست در گیاهان مهم زراعی- کاربرد مارکرهای مولکولی مانند پروتئین ذخیره دانه، آِیزوزایم ها، RFLP و RAPD در گیاهان زراعی.

عملی: انجام عملیات کشت بافت و سلول گیاهی در چند گونه مهم زراعی- آشنایی با الکتروفورسیس برای پروتئین ذخیره دانه گندم در رابطه با ارزش نانوایی و کیفیت ماکارونی- آشنایی با تکنیکهای آیزوزیم، RFLP و RAPD در چند گیاه زراعی.

کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی

تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: دروس الزامی

سر فصل درس:

نظری: مقدمه- تاریخچه،اهمیت کاربردبیوتکنولوژی در تولید و تکثیر محصولات باغی(درخت میوه، سبزی، گل)- ریز ازدیادی محصولات باغی به روش کشت بافت- تولید محصولات باغی عاری از عوامل بیماریزا- ایجاد گیاهان هاپلوئید و دی هاپلوئید هیبریدهای بین گونه ای و سماتیکی- استفاده از مارکرهای مولکولی- ایجاد گیاهان ترانسژنیک و واریانت های ژنتیکی- تولید بذور مصنوعی-نگهداری منابع ژنتیکی- تولید مواد متابولیت ثانویه- تثبیت بیولوژیک ازت- مبارزه بیولوژیک بر علیه آفات- بیماریها و علفهای هرز.

عملی: انجام عملیات کشت سلول و بافت در یک گونه از محصولات باغی(درخت میوه، سبزی و گل).

کاربرد بیوتکنولوژی در گیاهان جنگلی

 تعداد واحد: 3

نوع واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: دروس الزامی

سر فصل درس:

نظری: مقدمه- تاریخچه- اهمیت کاربردبیوتکنولوژی در تولید و تکثیر درختان جنگلی- ریز ازدیادی درختان جنگلی به روش کشت بافت- تولید درختان عاری از عوامل بیماریزا- ایجاد هیبرید بین گونه ای و سوماتیکی- استفاده از مارکرهای مولکولی- ایجاد درختان ترانسژنیک و واریانت های ژنتیکی- نگهداری منابع ژنتیکی- تولید ترکیبات ثانویه- تثبیت بیولوژیکی ازت- مبارزه بیولوژیک بر علیه آفات، بیماریها و علفهای هرز.

عملی: انجام عملیات کشت سلول و بافت در یک گونه از درختان جنگلی.

کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی

تعداد واحد: 2

نوع واحد:1 واحد نظری و 1 واحد عملی

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

نظری: کاربرد کامپیوترهای PCدر بیوتکنولوژی: استفاده از بسته های نرم افزاری جهت ضبط اطلاعات- تجزیه و تحلیل آماری- تعیین توالی های ژنیو تهیه نقشه لینکاژ.

عملی: کار با کامپیوتر در موارد فوق.

بیولوژی سلول

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

اصول مطالعه سلول: مروری بر ساختمان سلول و مفاهیم مربوط به آن- مولکولهای بیولوژیکی و انرژی های بیولوژیکی( شیمی اتم کربن، کربوهیدراتها، چربیها، پروتئینها، اسیدهای نوکلئیک و مولکولهای انرژی زا از قبیل ATP و غیره)- آنزیمها و نقش آنها در بیولوژی سلول- ساختمان دیواره سلول و نقش آن در حیات سلول( مدلهای ساختمانی، حرکت مواد از دیواره سلولی و ارتباطات بین سلولی)- مروری مختصر بر سیستم ژنتیک سلولی( ساختمان مواد توارثی DNA، RNA و فرایندهای همانند سازی و نسخه برداری).

اجزاء سیتوپلاسمی سلول: ریبوزومها و فرایند ترجمه( شکل کلی ریبوزوم و نحوه تشکیل آن، RNA، پروتئین سازی و ممانعت کننده های آن)- میتوکندریها و جریان انرژی سلول(فرم و ساختمان میتوکندری، جریان انتقال انرژی و ارتباطات مربوطه)- کلروپلاست و فتوسنتز(ساختار عمومی سیستم فتوسنتز، واکنشهای کلی مریوط به فتوسنتز، واکنشهای نوری فتوسنتز و فتوسیستمهای ⅠوⅡ، واکنشهای تاریکی،فتورسپیریشن یا (تنفس نوری) و ساختمان ژنتیکی کلروپلاستها- فعالیتهای ژنتیکی اجزاء سلولی( فعالیتهایDNA ریبوزومها و ژنها و پروتئین سازی در اجزاء سلولی مانند کلروپلاستها و میتوکندری)- دستگاه گلژِِی، لیزوزیم ها و میکروبادیها و نقش آنها در بیولوژی سلول- ساختمانهایی که با حرکت سلول ارتباط دارند(رشته های ماهیچه ها، سانتریولها، مژکها و تاژکها، دستگاه میتوزی، میکروفیلامنها)

مسائل اقتصادی- اجتماعی بیوتکنولوژِی

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: ندارد

سر فصل درس:

نقش بخش خصوصی و بخش عمومی در توسعه و نشر بیوتکنولوژِی در کشاورزی- بیوتکنولوژی و مسئله فقر در جهان سوم: بررسی اثر بیوتکنولوژی بر روی اشتغال ، تولید ناخالص ملی و توزیع درآمد: چگونگی توزیع منافع بیوتکنولوژی بین گروههای مختلف:زارعین خرده پا، زارعین بزرگ و مصرف کننده- اثر بیوتکنولوژی بر روی هزینه و در آمد محصولات کشاورزی- بیوتکنولوژی و نوسانات تولید و ریسک- بیوتکنولوژِی و توسعه پایدار: اثر بیوتکنولوژِی بر روی میزان مصرف سموم گیاهی و سایر نهاده های کشاورزی- بیوتکنولوژِی و شرکتهای چند ملیتی-  جنبه های حقوقی بیوتکنولوژِی- بررسی امکان انتقال بیوتکنولوژِی به کشورهای جهان سوم.

دانلود اصل فایل pdf

۲ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

  • سلام به نمونه سوالها و مشاوره آن سایت نیاز می باشد،با تشکر.

    • با سلام
      ما در این سایت فعلا همکاری مشاوره نداریم چون هدف اصلی ما ارائه نرم افزارها و جزوات الکترونیکی رشته های مختلف می باشد که به زودی در سایت قرار می گیرد ولی در صورت فرصت نمونه سؤالات گرایش بیوتکنولوژی را همراه با پاسخ در اختیار شما قرار خواهیم داد.

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD