دی
۸
۱۳۹۵

جزوه ژنتیک ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

جزوه ژنتیک ـ دکتر میرلوحی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

جزوه ژنتیک

به زودی جزوه ژنتیک دانشگاه شیراز و دانشگاه تهران در این صفحه قرار می گیرد و جایگزین این جزوه می گردد. (به امید موفقیت شما عزیزان)

 

 

ویژگیها:

همراه با فهرست عناوین و تصاویر مربوطه

دارای نمایه اصطلاحات

کیفیت: عالی (تایپ شده)

مشخصات محصول:

 نوع فایل:  pdf

حجم فایل: 19 مگابایت

تعداد صفحه: 210

کد محصول: 0064

قیمت : 5300 (پنج هزار و سیصد تومان)

 


فهرست:

 • مقدمه
 1. ژنتیک کلاسیک یا ژنتیک مندلی
 2. ژنتیک جمعیت
 3. ژنتیک کمی
 4. ژنتیک بیوشیمی
 5. ژنتیک مولکولی
 6. ژنتیک میکروارگانیسم ها
 7. ژنتیک تکامل موجود
 8. ژنتیک ایمنی
 9. ژنتیک انسانی
 10. وراثت سیتوپلاسمی
 • فصل اول. تکامل حیات

انتخاب طبیعی و سازگاری

شواهدی بر تکامل

 1. جغرافیای زیستی
 2. آثار فسیل
 3. طبقه بندی
 4. آناتومی مقایسه ای
 5. جنین شناسی مقایسه ای
 6. بیولوژی مولکولی

تکامل و عوامل موثر در تکامل یک جمعیت

مقدمه

خزانه ژن و عوامل موثر در تکامل

 1. رانده شدن ژنتیکی
 2. جریان ژنی
 3. فشار موتاسیون
 4. تلاقی‌های جور شده
 5. انتخاب طبیعی
 • فصل دوم. برخی از اصطلاحات و مفاهیم ژنتیک
 1. صفت
 2. غالبیت
 3. مغلوبیت
 4. ژن
 5. آلل
 6. لوکاس
 7. کروموزوم‌های همولوگ
 8. هموزایگوس یا هموزیگوت
 9. هتروزایگوس یا هتروزایگوت
 10. گامت
 11. زایگوت
 12. ژنوتیپ
 13. فنوتیپ
 14. صفات مندلی
 15. بک کراس
 16. تست کراس

آزمایشات مندل

الف. دلایل موفقیت مندل

ب. اصل تفکیک یا جدا شدن فاکتورهای ژنتیکی

آمیزشهای مونوهیبرید

تست کراس

خودگشنی

اصل جور شدن مستقل فاکتورهای ژنتیکی (قانون دوم مندل)

آمیزشهای دی هیبرید

تست کراس در دی هیبریدها

تری‌هیبریدیسم

روش چنگالی  یا خطوط منعشب برای بدست آوردن گامت‌ها، ژنوتیپ‌ها، فنوتیپ ها

توارث پلی هیبریدی

 • فصل سوم. کروموزم ها

ساختمان رشته‌های کروموزوم

تعداد کروموزوم ها

کاریوتیپ

آیدیوگرام

ژن ها

 • فصل چهارم. تقسیم سلولی

تقسیم میتوز

الف. پروفاز

ب. متافاز

ج. آنافاز

د. تلوفاز

تقسیم سیتوپلاسم یا سیتوکینز

زمان لازم برای مراحل مختلف میتوز

میوز

 1. اینترفازI
 2. پروفازI

الف. لپتوتین

ب. زایگوتین

ج. پاکیتن

د. دیپلوتین

ه. دیاکینز

 1. متافاز I
 2. آنافاز I
 3. تلوفاز I
 4. سیتوکینز I
 5. اینترفازII
 6. پروفاز II
 7. متافازII
 8. آنافازII
 9. تلوفازII
 10. سیتوکینزII

ویژگی‌های میوز

مضاعف شدن DNA در میوز

ارتباط بین قوانین مندل و میوز

الف. تفرق مستقل یا تفرق کاملاً تصادفی

ب. تفکیک

 • فصل پنجم. آزمون کای اسکور یا کای مربع
 • فصل ششم. لینکاژ یا پیوستگی ژن ها

مقدمه

 1. لینکاژ کامل
 2. لینکاژ ناقص

تشخیص پیوستگی ژن ها

الف. انحراف از نسبت‌های مندل

ب. تست کراس

فراوانی نقاط تقاطع

محدودیت در نوترکیبی

فاصله ژن‌ها در روی کروموزوم

تست کراس دو نقطه ای

تقاطع‌های چندگانه

تست کراس سه نقطه ای

الف. تعیین ترتیب ژنها

ب. تعیین فواصل ژنها در تست کراس سه نقطه‌ای

تداخل و انطباق

برآورد درصد کراسینگ‌آور بر اساس داده‌های F2

مزایا و معایب لینکاژ کامل

 • فصل هفتم. لینکاژ جنسی

وراثت وابسته به جنس

الف. تاریخچه

ب. هتروکروموزوم‌ها

 1. هتروکروموزوم‌ها در جنس نر (نرهای هتروگامتیک)
 2. هتروکروموزوم در جنس ماده (ماده‌های هتروگامتیک)

وراثت وابسته به جنس

تنوع وابستگی صفات وابسته به جنس

دیگر مکانیسم‌های تعیین جنسیت

الف. موازنه ژنتیکی در مگس سرکه

ب. هاپلو دیپلوئیدی

صفات تحت تأثیر جنسیت

صفات محدود به جنس

 • فصل هشتم. غالبیت ناقص

آلل‌های هم بارز یا هم بارزی

آلل‌های کشنده

فوق غالبیت

پلیوتروپی

تظاهر و نفوذ ژن

آللهای چند گانه یا همردیف‌های یک ژن

 • فصل نهم. اپیستازی یا اثرات متقابل ژنی

الف. اپیستازی غالب

ب. اپیستازی مغلوب

ج. اپیستازی ژنهای مضاعف با اثر افزایشی

د. اپیستازی غالب مضاعف *

ه . اپیستازی مغلوب مضاعف

و. اپیستازی غالب و مغلوب

 • فصل دهم . توارث صفات کمی

مقدمه

تاریخچه پیدایش مطالعات توارث صفات کمی

آزمایش نلسون-ال

محاسبه تعداد ژنها

عمل ژنها

 1. عمل افزایشی ژن
 2. عمل غالبیت ناقص ژن
 3. عمل غالبیت کامل ژن
 4. عمل فوق غالبیت ژن

روش واریانس برای تخمین تعداد ژنها

تفکیک متجاوز

وراثت و محیط

اجزاء واریانس فنوتیپی

وراثت پذیری

[؟]کروموزوم ها در یوکاریوت‌ها

 1. سانترومرها

الف. سانترومرهای دائمی مکان

ب. نئوسانترومرها

ج. پلی سانترومرها

د. هولوسانترومرها

 1. فرورفتگی‌های ثانویه یا نواحی سازمان دهنده هستکی
 2. کرومومرها
 3. تلومرها یا تلیومرها
 4. ناب ها

بیوکروماتین و هتروکروماتین

ساختمان ظریف کروموزوم‌ها

نوکلئوپروتئین ها

ساختمان مولکول DNA

ساختمان RNA

واکنشهای عمده مولکول DNA

الف. همانندسازی DNA

ب. سنتز پروتئین

 1. ریبوزوم‌ها و RNA ریبوزومی
 2. RNAپیغامبر (mRNA)
 3. RNAناقل (tRNA)

پروتئین سازی

رمز ژنتیکی

 • فصل سیزدهم. موتاسیون

مقدمه

انواع موتاسیون

 1. موتاسیون در سلولهای سوماتیکی و جنسی
 2. موتاسیون‌های ظاهری
 3. موتاسیون‌های تغذیه ای
 4. موتاسیون‌های کشنده
 5. موتاسیون‌های شرطی

طبقه بندی موتاسیونها بر اساس تأثیر بر روی ماده ژنتیکی

 1. موتاسیون‌های خودبخودی

الف. موتاسیونهایی که در طی فرآیند همانندسازی DNA روی می‌دهند:

ب. اشتباهاتی که در طی همانندسازی DNA توسط بازهای آلی روی می‌دهد:

ج. موتاسیون‌های زیربنایی خودبخودی در طی همانندسازی DNA

د. موتاسیون‌های خودبخودی که در پی دآمیناسیون ایجاد می‌شوند:

 1. موتاسیون‌های القایی

عوامل جهش زای شیمیایی

القاء موتاسیون بوسیله پرتوتابی

الف. پرتوتابی ماوراء بنفش

ب. پرتوهای ایکس و گاما

 1. موتاسیون‌های خاموش

اصلاح DNA

کاربرد موتاسیون

 • فصل چهاردهم . تغییر در ساختمان کروموزوم‌ها

مقدمه

 1. مضاعف شدن

منشأ مضاعف شدن کروموزوم‌ها

جفت شدن کروموزوم‌ها در مضاعف شدن هتروزایگوت

اثر مکانی

 1. اثر مکانی نوع S
 2. اثر مکانی نوع v
 3. حذف شدگی

حذف شدگی هموزایگوت و هتروزایگوت

جفت شدن کروموزوم‌ها در حذف شدگی هتروزایگوت

 1. وارونگی یا انورسیون

وارونگی پاراسانتریک

 1. جابجایی قطعات کروموزومی یا ترانسلوکاسیون
 • فصل پانزدهم. تغییر در تعداد کروموزوم ها

الف. پلی پلوئیدی (تنوع یوپلوئیدی)

مقدمه

الف. اتوپلی پلوئیدها یا اتو پلوئیدها

اتوتتراپلوئیدها

تفکیک صفات در اتوتتراپلوئیدها

 1. تئوری کروموزومی وراثت
 2. تئوری کروماتیدی وراثت

ب. آلوپلی پلوئیدی یا آلوپلوئیدی

ب. آنیوپلوئیدها

 1. تری زومی
 2. منوزومی
 3. نولی زومی
 4. تترازومی

منشأ آنیوپلوئیدها

منوزومی

نولی زومیک

تریزومیک

 • فصل شانزدهم . ژنتیک جمعیت

قانون هاردی و وینبرگ

عوامل بر هم زننده تعادل

 1. موتاسیون

محاسبه اثر موتاسیون در تغییر فراوانی الل ها

 1. مهاجرت
 2. انتخاب

تغییر در فراوانی ژن در اثر انتخاب

 1. رانده شدن ژنتیکی
 • منابع
 • فهرست اصطلاحات

درباره نویسنده: مهدي مشگين

۹ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • ممنون از توضیحات خوب شما. ما هم یک نرم افزار مخصوص تعادل هاردی- وینبرگ طراحی کرده ایم. از لینک به آدرس زیر می توانید مشخصات و جزئیات نرم افزار تعادل هاردی- وینبرگ که به محاسبات کامل مسائل می پردازد را مشاهده کنید.
  https://astat.ir/product/hardy-weinberg-equilibrium/

 • سلام وقتتون بخیر من جزوه ژنتیک دکتر میر لوحی رو خریداری کردم اما رمز فایل رو دریافت نکردم لطفا راهنمایی بفرمایید

  • سلام
   با تلگرام ارسال کردم

 • سلام و وقت بخیر من جزوه ژنتیک دکتر میر لوحی رو خریداری کردم اما رمز فایل را دریافت نکرده ام
  لطفا رمز فایل را ارسال بفرمایید
  با تشکر

  • سلام
   تلگرام لطفا

 • سلام میتونم جزوه رو بخرم؟

 • سلام من رمز فایل را ندارم چیکار باید بکنم؟

  • سلام
   لطفا پیام بدید تا براتون ارسال بشه

  • سلام
   لطفا به شماره ای که در صفحه ی تماس امده پیام بدید

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD