دی
۲۵
۱۳۹۹

جزوه نکات کنکوری بیوشیمی (۲) ـ اگریسافت

جزوه نکات کنکوری بیوشیمی (2) ـ اگریسافت

ویژگیها:

 • در برخی از صفحات، مواردی که قبلا در کنکور آمده، مشخص شده است تا دانشجو تمرکز بیشتری روی این مباحث داشته باشد.
 • همراه با فهرست عناوین، جداول و تصاویر مربوطه
 • کیفیت: عالی (تایپ شده)

 

منابع مورد استفاده در هر دو جلد:

 1. جزوۀ بیوشیمی (2) ـ دانشگاه تهران.
 2. جزوۀ بیوشیمی ـ دکتر بابالار (دانشگاه تهران).
 3. جزوۀ بیوشیمی ـ دانشگاه شیراز.

فهرست سرفصل‌های جلد 2:

ـ انواع راه‌های تنظیم فعالیت آنزیم

ـ ساختمان کربوهیدرات‌ها

ـ ساختمان لیپیدها

ـ بیوانرژیک

ـ متابولیسم کربوهیدرات‌ها

ـ متابولیسم لیپیدها


مشخصات محصول:

 •  نوع فایل:  pdf
 • حجم فایل: 14 مگابایت
 • تعداد صفحه: 127
 • کد محصول: 0118
 • قیمت : 12000 (دوازده هزار تومان)

دانلود رایگان 22 صفحه از ابتدای جزوه


برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

پس از خرید فایل، توسط تلگرام/ پیامک درخواست رمز نمایید تا همان لحظه ارسال گردد.    143|7575|0910

فقط کد محصول را تلگرام/ پیامک نمایید. نمونه متن ارسال شده: 0118

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

فهرست عناوین:

انواع راه‌های تنظیم فعالیت آنزیم

 1. تنظیم با واسطه تغییر کووالانسی

الف. فسفوریلاسیون ـ دِفسفوریلاسیون

ب. تجزیۀ پروتئولایتیکی

 1. تنظیم با واسطه القا یا سرکوب سنتز آنزیم
 2. تنظیم آلوستریک

ویژگی‌های آنزیم‌های آلوستریک

ایزوآنزیم‌ها (ایزوزیم‌ها)

ویژگی‌های ایزوآنزیم‌ها

ساختمان کربوهیدرات‌ها

انواع کربوهیدرات‌ها

الف. مونوساکاریدها

ساختمان مونوساکاریدها

انواع ایزومری برای مونوساکارید

 1. ایزومری D و L
 2. ایزومری نوری
 3. ایزومری آلفا و بتا (آنومری)

تشخیص α و β برای آلدوهگزوزها (مثل کلوگز)

مشتقات منوساکاریدها

 1. قندهای آمین دار
 2. قندهای فسفات دار
 3. قندهای داکسی
 4. قندهای اسیدی

خصوصیات قندها

 1. اکسیداسیون

الف. لوله آزمایش

ب. در سلول‌ها

 1. احیاء
 2. خاصیت احیاکنندگی
 3. واکنش مونوساکاریدها با اسیدهای غلیظ
 4. واکنش به قلیاهای رقیق
 5. واکنش با فنیل هیدرازین

ب. دی ساکاریدها

اتصال قندها

ج. الیگوساکاریدها

 1. آنتی ژن‌های گروه خونی
 2. رافینوز و استاکیوز

د. پلی ساکاریدها

 1. هوموپلی ساکارید

نشاسته

گلیکوژن

اینولین

سلولز

کیتین

هترو پلی ساکاریدها

گلیکوز آمینو گلیکان‌ها (GAGs)

انواع کمپلکس کربوهیدرات ـ پروتئین

 1. پروتئوگلیکان‌ها
 2. گلیکو پروتئین‌ها

انواع اتصارات کربوهیدات ـ پروتئین

دسته اول. کمپلکس‌های N-گلیکوزیدی

دسته دوم. O-گلیکوزیدی

ساختمان لیپیدها

لیپیدها

 1. اسید چرب
 2. الکل‌ها

روش‌های معرفی اسیدهای چرب

روش اول: نامگذاری

روش دوم: دلتا

روش سوم: اُمگا

انواع اسیدهای چرب

الف. اشباع

ب. غیر اشباع

ایکوزانوئیدها

دسته بندی ایکوزانوئیدها

 1. پروستاگلاندین‌ها (PG)
 2. پروستاسیکلین‌ها (PGI)
 3. ترومبوکسان‌ها (TX)
 4. لوکوترین‌ها (LT)

مشخصات اسیدهای چرب طبیعی

اسیدهای چرب نامعمول

 1. اسید شولموگریک
 2. اسید سربرونیک (لیپیدهای مغز)
 3. اسید فیتانیک (اسید چرب شاخه‌‌دار)
 4. اسیدهای چرب الایدیک

اسیدهای چرب از نظر ساختمان

الکل‌ها در ساختمان لیپیدها

 1. گلیسرول
 2. منوهیدریک
 3. الکل‌های آمین دار
 4. کلسترول

انواع لیپیدها

آسیل گلیسرول

ذخیره انرژی در بافت چربی

واکنش صابونی شدن (هیدرولیز قلیایی)

اندیس صابونی شدن

موم‌ها

فسفولیپیدها

 1. گلیسرو فسفولیپیدها

آنزیم‌های فسفولیپاز

اتر لیپیدها

گالاکتو لیپیدها

 1. اسفنگو لیپیدها

گلیکولیپیدها

 1. سربروزیدها
 2. سولفاتیدها

سولفو گالاکتوزیل سرامید

 1. گلوبوزیدها
 2. گانگلیوزیدها

لیپوپروتئین‌ها

Chy , VLDL , LDL , HDL

روش‌های جداسازی لیپوپروتئین‌ها

 1. اولترا سانتریفوژ
 2. الکتروفورز

مشتقات لیپیدها

ترپنها

استروئیدها

استرول‌ها

کلسترول

ارگوسترول (قارچ‌ها)

بتا-سیتوسترول

میسل‌ها و لیپوزوم‌ها

بیوانرژیک

انتالپی

انتروپی

انواع ترکیبات پرانرژی در سلول

 1. فسفات‌های پرانرژی
 2. تیواسترهای کوآنزیم A
 3. مشتقات نوکلئوتیدی

پتانسیل احیاء استاندارد (E’0)

انواع فسفوریلاسیون

 1. فسفوریلاسیون در سطح سوبسترا
 2. فسفوریلاسیون اکسیداتیو

فسفوریلاسیون اکسیداتیو و زنجیرۀ انتقال الکترون

فرضیۀ شیمی اسمزی

عوامل مؤثر بر فسفوریلاسیون اکسیداتیو

 1. ترکیبات جدا کننده (Uncouplers)

2و4-دی نیترو فنل

uncoupling protein (UCP) (ترموژنین)

 1. یونوفورها (Ionophores)
 2. آنتی بیوتیک الیگومایسین و ventrucidin
 3. Aurvertin
 4. Atractyloside
 5. N-اتیل مالئمید

کمپلکس‌های زنجیرۀ تنفسی

کمپلکس I : NADH-کوآنزیم Q – اکسیدو ردوکتاز

کمپلکس II : سوکسیات – Q – اکسیدوردوکتاز

کمپلکس III : Q- سیستوکروم C اکسیدو ردوکتاز

کمپلکس IV : سیتوکروم اکسیداز

مهار کننده‌های کمپلکس‌های زنجیرۀ تنفسی

نسبت فسفات : اکسیژن

متابولیسم کربوهیدرات‌ها

گلیکولیز (امبدن ـ میرهوف)

الگوی سوختن مولکول‌های سوختی مثل گلوکز و اسیدچرب

نکات گلیکولیز

مهارکننده‌های شیمیایی گلیکولیز

اثر اسید آرسنیک (آرسنات) بر روی گلیکولیز

ترکیبات حد واسط که در واکنش‌های گلیکولیز وارد می‌شوند

بیلان انرژی

تخمیر الکلی

اکسیداسیون پیروات

PDH

تنظیم فعالیت PDH

چرخه اسید سیتریک (کربس) (TCA)

مهارکننده‌های کربس

بیلان انرژی

مسیر راپاپورت

چرخه گلی اوگزالات

مسیر گلوکونئوژنز

ناقل گلوکز (GLUT)

چرخه لاکتات (کوری)

تنظیم گلیکولیز و گلوکونئوژنز

متابولیسم فروکتوز و گالاکتوز

تفاوت آلدولاز B و آلدولاز A

بیماری‌های ژنتیکی متابولیسم فروکتوز

بیماری‌ها

شاتل مالات

شاتل گلیسرول فسفات

کوآنزیم‌ها

متابولیسم گلیکوژن

 1. سنتز گلیکوژن (گلیکوژنز)

آنزیم‌های اختصاصی گلیکوژنز

 1. تجزیه گلیکوژن (گلیکوژنولیز)

آنزیم‌های اختصاصی گلیکوژنولیز

تنظیم هورمونی متابولیسم گلیکوژن

تفاوت‌های متابولیسم گلیکوژن در کبد و عضلات

متابولیسم گلوکز در سلول‌های سرطانی

مسیر پنتوز فسفات (مسیر هگزوز مونو فسفات)

اهمیت مسیر پنتوز فسفات در گلبول‌های قرمز

بیماری فاویسم (کمبود G6PD)

مسیر اسید ارونیک

بیماری پنتوز اوریای اصلی

متابولیسم لیپیدها

لیپولیز

انواع اکسیداسیون

 1. بتا اکسیداسیون

1) بتا اکسیداسیون اسید چرب اشباع زنجیر بلند

الف. فعال سازی اسیدچرب (اسیدچرب تیوکیناز)

ب. انتقال اسیدچرب فعال شده به ماتریکس میتوکندری

شاتل کارنی تین

ج. بتا اکسیداسیون

اسید پالمیتیک (C 16)

اسید استئاریک (C 18)

2) بتا اکسیداسیون FA اشباع بلند فرد کربن

متابولیسم پروپیونیل کوA

بیماری مالونیک اسید یوریا

3) بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع

بتا اکسیداسیون اسید اولئیک (غیر اشباع)

4) بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب بسیار بلند زنجیر (20 و 22 کربنه)

سندروم Zellweager

 1. اکسیداسیون ناقص (سنتز اجسام کتونی = کتوژنز)

واکنش‌های ساخت اجسام کتونی

استفاده از اجسام کتونی توسط بافت‌ها

 1. آلفا اکسیداسیون

بیماری ژنتیکی Refsum

 1. ω-اکسیداسیون

سنتز کلسترول

HMG-CoA :

داروهای کاهنده کلسترول (استاتین‌ها)

استریفیکاسیون کلسترول

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده: مهدي مشگين

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD