مرداد
۲۷
۱۳۹۳

جزوه اصول اصلاح نباتات ـ دکتر موسوی (دانشگاه بوعلی‌سینا ـ همدان)

جزوه اصول اصلاح نباتات ـ دکتر موسوی (دانشگاه بوعلی‌سینا ـ همدان)

 • یکی از جزوات مفید و توصیه شده برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی، اصلاح نباتات و…

ویژگیها:

 •  نوع فایل:  pdf
 • حجم فایل: 8 مگابایت
 • کیفیت: عالی (تایپ شده)
 • تعداد صفحه: 101
 • همراه با فهرست عناوین، تصاویر، جداول و فرمولهای مربوطه

برای دیدن صفحه مشخصات، فهرست عناوین و تعدادی از صفحات جزوه اینجا DN1 کلیک کنید.

قیمت : 40000 (چهل هزار تومان)

برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

توجه: خریدار فایل، حق انتشار آن را در سایت‌های دیگر ندارد و کپی و تکثیر آن برای استفاده دیگران نیز ممنوع می باشد.

پس از خرید فایل برای دریافت رمز در قسمت نظرات درخواست رمز نمایید تا برایتان ایمیل شود و یا پیامک نمایید تا در صورت امکان همان لحظه توسط پیامک ارسال گردد.    143|7575|0910

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .


عناوین مباحث:

مقدمه

راه‌های افزایش تولیدات کشاورزی

1. افزایش سطح زیر کشت:

2. بهبود شرایط محیطی برای رشد و نمو گیاهان (بهزراعی)؛

3. استفاده از نباتات پرمحصول (اصلاح نباتات یا بهنژادی)؛

تاریخچه

علوم مرتبط با اصلاح نباتات: sciences related to plant breeding

اهداف اصلاح نباتات Objectives of plant Breeding

1. افزایش عملکرد

2.مقاومت به آفات و بیماری‌ها (Biotic stress)

3. تنش‌های غیر زنده (Abiotic stress)

4. تولید ارقام زودرس

5. ایجاد ارقام مناسب جهت کاربرد ماشین آلات

6. افزایش کیفیت محصولات زراعی Quality

7. تولید گیاهان جدید (تری تیکاله = گندم  چاودار)(تری اوردئوم= گندم  جو)

خواص تریتیکاله

تولید مثل در گیاهان زراعی Reproduction in crop plants

عوامل مؤثر بر انتخاب روش‌های اصلاحی در گیاهان زراعی

1. سیستم تولید مثل گیاه

2. هتروزیس Heterosis

3. ساختار سیتوژنتیکی

4. تمایز بین صفات کیفی و کمی

5. عمل ژن = اثرات ژن

6. روش‌های کلاسیک در مقابل روش‌های نوین

7. مواد گیاهی

روش‌های تولید مثل در گیاهان زراعی

الف. تولید مثل جنسی Sexual reproduction

الف. گلهای کاملComplete Flowers

ب. گلهای ناقص Incomplete Flowers

الف. گلهای تک جنسه Imperfect.F

ب. گل‌های دو جنسه Perfect.F

گیاهان یک پایه (Mono ecy plants)

گیاهان دو پایه (Dio ecy plants)

1. هموگامی (Homogamous)

2. دیکوگامی (Dichogamous)

گرده افشانی و لقاح

مراحل تشکیل بذر

انواع روش‌های گرده افشانی و لقاح

عوامل گرده افشانی

خودناسازگاری self-incompatibility

I. خودناسازگاری همومورفیک= همشکل

الف. خودناسازگاری گامتوفیتی Gametophity self- incompability

انواع گروه‌های خودناسازگاری گامتوفیتی

ب. خودناسازگاری اسپروفیتی Sperophytic self- income.

راه‌های تشخیص خودناسازگاری

موارد استفاده از خودناسازگاری یا هدف از بررسی خودناسازگاری

موارد استفاده از خودناسازگاری در اصلاح نباتات

II. خودناسازگاری هترومورفیک= غیرهمشکل

نر عقیمی=Male sterility

1. نر عقیمی ژنتیکی

2. نر عقیمی سیتوپلاسمی

3. نرعقیمی ژنتیکی- سیتوپلاسمی

ب. تولید مثل غیرجنسی Asexual reproduction

آپومیکسی Apomix

روش‌های تشخیص آپومیکسی

آپومیکس Apomixis

آپومیکسی نوع آگاموسپرمی

روش‌های (سیستم های) مختلف آپومیکسی

1. بکر زایی= پارتنوژنسیس parthenogenesis

2. آپوگامی Apogamy

3. آپوسپوری Apospory

4. دیپلوسپوری Diplosproy

5. جنین زایی نابجا Adventitios embryony

6. نرزایی Anderogenesis= آندروژنز

7. سمی گامی semigamy

روش‌های تشخیص آپومیکسی

مبداء و تکامل گیاهان (plant origin and evolution)

1. جهش ژنی gene mutation

معایب استفاده از موتاسیون در اصلاح نباتات

2. دو رگ گیری بین گونه‌ای Inter-specific hybridization

3. انتقال ژنتیکی = اینترگرسیون Intregression

3. پلی پلوئیدی polyploidy

1. آنیوپلوئیدی Aneuploidy

2. یوپلوئیدی Euploidy

5. رانده شدگی ژنتیکی Random drift = Genetic drift

فرسایش ژنتیکی در گیاهان Genetic erosion in plants

عوامل فرسایش ژنتیکی

1. اکتشاف و جمع آوری مواد ژنتیکی موجود در دنیا

2. نگهداری مواد ژنتیکی جمع آوری شده

1. کلکسیون غیرفعال (پایه)

2. کلکسیون فعال

خاستگاه و محل تنوع گیاهان زراعی

ژنتیک کمی Quantitative genetics

صفات کیفی Qualitative traits

صفات کمی، صفات متریک Quantitative or metric traits

نمونه و جمعیت Sample and population

توزیع فراوانی

میانگین Average = Mean

انواع ارزشها

1. ارزش فنوتیپی

2. ارزش ژنوتیپی genotype value

3. انحراف محیطی environmental deviation

انواع اثرات ژن‌ها = عمل ژنها

1. اثر ژن‌ها در یک مکان ژنی

اثر افزایشی: additive effect

اثر غالبیت dominance effect

2. اثر ژن‌ها در بیش از یک مکان ژنی = اثر ژن‌ها در بین مکانها ژنی

اثر افزایشی

اثر متقابل بین مکان‌های ژنی یا اثر اپیستازی

تجزیه ارزش ژنوتیپی

A. تجزیه ارزش ژنوتیپی در یک مکان ژنی

B. تجزیه ارزش ژنوتیپی در بیش از یک مکان ژنی

انواع واریانس ها

1. واریانس فنوتیپی : phenotypic variance

2. واریانس ژنوتیپی : genotypic variance = genetic variance

همبستگی correlation

رگرسیون Regression

تجزیه واریانس = ANOVA = Analysis of Variance

وراثت پذیری Heritability

آزمون نتاج Progeny test

روش‌های (نحوه) محاسبه وراثت پذیری

1. روش مستقیم یا روش تجزیه واریانس نسل‌ها

2. روش استفاده از رگرسیون والد-نتاج

تعیین تعداد ژن‌های کنترل کننده صفات کمی

تفکیک متجاوز Transgressive segregation

روش‌های اصلاحی گیاهان

روش‌های اصلاح گیاهان خودگشن

واریته Variety

لاین= رقم Line

1. وارد کردن یا معرفی مواد گیاهی خارجی

2. گزینش بدون دورگ گیری

گزینش توده‌ای Mass selection

گزینش لینه‌های خالص = pure line seletion

تئوری لینه‌های خالص

3. روش‌های گزینش بعد از دورگ گیری در اصلاح گیاهان خودگشن

1. روش شجره‌ای Pedigree method

2. روش بالک Bulk method

3. روش بالک تک بذر (نسل تک بذر) S.S.D= Single Seed Descent

4. روش بالک چندبذری یا روش نسل تک بذری تغییر شکل یافته

5. روش گزینش لینه‌های حاصل از F2

روش استفاده از هاپلوئید‌های مضاعف شده (Doubled Haploids)

الف. کشت بساک، دانه گرده و یا میکروسپور

ج) تلاقی بین گونه‌ای و بین جنسی

6. روش تلاقی برگشتی Back cross

4. چهارمین روش اصلاحی گیاهان خودگشن یعنی سایر روشها یا روش‌های غیر متداول

1. روش اصلاحی مولتی لاین (Multiline)

2. مخلوط واریته‌ها (Variety blend)

3. تلاقیهای دور Wide cross

4. تلاقی‌های چند تایی Multiple or Convergent cross

خودناسازگاری (Self incompatability)

خودناسازگاری هترومورفیک

خودناسازگاری همومورفیک

خودناسازگاری گامتوفیتی

خودناسازگاری گامتوفیتی در یک مکان ژنی

ناسازگاری گامتوفیتی در دو مکان ژنی

خودناسازگاری گامتوفیتی در بیش از دو مکان ژنی

خودناسازگاری اسپوروفیتی

استفاده از خودناسازگاری در اصلاح نباتات

1. تولید بذر هیبرید در بین کلون‌های خودناسازگار

2. تولید بذور هیبرید سینگل کراس، دابل کراس و تری وای کراس

تعیین میزان خودناسازگاری

موتاسیون مصنوعی و خودناسازگاری

اثرات پلی پلوئیدی


لیست جزوات موجود در سایت

agrifile.ir

۷۴ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

 • درخواست رمز

  • salam
   email shod

  • لطفا رمز.

 • دریافت رمز

  • ba salam
   email shod

 • لطفا رمز را ارسال نمایید.
  با تشکر

  • ba salam
   email shod

 • درخواست رمز

  • salam
   email shod

 • درخواست رمز فایل pdf

 • درخواست رمز

 • لطفا رمز را ارسال کنید

  • salam
   email shod

 • رمز لطفا ارسال شود

  • salam
   email shod

 • file daryaft nashod

  • سلام
   رمز عبور و فایل ، هر دو به ایمیلتان ارسال شد.

 • سلام ، لطفا رمز ارسال شود

  • salam
   email shod

 • دریافت رمز

  • با سلام
   ایمیل شد.

 • باسلام.جهت دریافت رمز فایل pdf چکارکنم

  • سلام
   براتون ایمیل کردم

 • درخواست رمز

  • سلام
   ایمیل شد

 • سلام
  درخواست رمز

  • salam
   email shod

 • درخواست رمز

 • سلام
  درخواست رمز

  • سلام
   ایمیل شد

 • با سلام
  مبلغ رو پرداخت کردم اما لینک دانلود فایل به ایمیلم نیومدو لطفا فایل و رمز زو برام ایمیل کنید.
  با تشکر

  • با سلام
   ارسال کردم.

 • با سلام
  رمز به ایمیل اومد اما فایل یا لینک فایل دریافت نشد

  • لطفا با شماره پشتیبانی تماس بگیرید.

   با تشکر

 • درخواست رمز

  • در حال ارسال به ایمیل شما

  • من چند دقیقه پیش جزوه اصول اصلاح نباتات ـ دکتر موسوی (دانشگاه بوعلی‌سینا ـ همدان) را ازسایت شما خریدم. لطفا رمز آن را ارسال کنید.

   • با سلام
    ایمیل شد.

 • با سلام من هنوز هیچ لینک یا ایمیلی از شما دریافت نکرده ام. اگز امکانش وجود دارد ادرس ایمیل دیگری به شما بدهم.

  • با سلام مجددا ایمیل کردم اگر مشکل حل نشد یک ایمیل درخواست به نشانی ذیل بفرستید:
   faridirrr@yahoo.com

 • رمز لطفا

 • لطفا رمز

 • رمز لطفا

 • لینک فعال نیست.

  • سلام
   مجددا ایمیل کردم.

 • لطفا رمز

 • درخواست رمز

  • سلام جزوه اصول اصلاح رابرام فرستادین اما جزوه دیگه مربوط به هرمون ها را نفرستادیم لطفاً مرا شونم بدین

   • سلام
    لطفا یه پیام تلگرام بدید تا پیگیری شود.
    143- 7575- 0910

 • درخواست رمز

  • سلام
   شما هنوز خریدی انجام ندادید تا فایل برایتان ارسال شود

 • میشه فایلا دوباره ایمیل کنید؟

  • سلام
   اگر مشکل هنوز حل نشده لطفا تماس بگیرید

 • سلام درخواست رمز

 • درخواست رمز

 • سلام
  پرداخت انجام شد ولی هیچ فایل یا رمزی دریافت نشده
  نه لینکی نه پی دی افی نه هیچی دریافت نشد
  لطفا پاسخگو باشین

  • سلام
   الان پیگیری می کنم

 • دریافت شد متشکرم
  لطفا رمز هم بفرستید

 • سلام.من پرداخت کردم اما فایل دریافت نشد

  • سلام
   ارسال کردم

 • سلام.من پرداخت کردم اما فایل دریافت نشدرمزهم همینطور

  • سلام
   مجددا ارسال می کنم

 • بله دریافت شد.باتشکرازشما.

 • من پرداخت کردم چرا لینک دانلودش نیومد

 • سلام.من پرداخت کردم اما فایل دریافت نشد رمزهم همینطور

  • سلام
   لطفا به تلفن پشتیبانی پیامک یا تلگرام دهید تا با تلگرام ارسال گردد
   143- 7575 – 0910

 • درخواست رمز

 • دریافت رمز

 • جزوه رو گرفتم لطفا رمز را بفرستید

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا پیگیری شود.
   143- 7575- 0910

 • درخواست رمز لطفا

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا پیگیری شود.
   143- 7575- 0910

 • با سلام من لینک رو خریدم اما برام ارسال نشد کی پاسخ گو هست

  • سلام
   لطفا به شماره زیر پیام تلگرام بدید یا تماس بگیرید تا پیگیری شود.
   143- 7575- 0910

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

آخرین دیدگاه‌ها

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD