اسفند
۱۳
۱۳۹۳

آفات مهم گیاهان زراعی ـ دکتر سراج (دانشگاه شهید چمران اهواز)

آفات مهم گیاهان زراعی ـ دکتر سراج (دانشگاه شهید چمران اهواز)

ویژگیها:

  • همراه با فهرست عناوین و جداول مربوطه
  • کیفیت: عالی (تایپ شده)

مشخصات محصول:

  •  نوع فایل:  pdf
  • حجم فایل: 9 مگابایت
  • تعداد صفحه: 83
  • کد محصول: 0046
  • قیمت : 40000 (چهل هزار تومان)

برای دیدن صفحه مشخصات، فهرست عناوین و تعدادی از صفحات جزوه اینجا DN1 کلیک کنید.

برای خرید فایل، ابتدا در کادر ذیل ایمیل خود را وارد نموده، سپس روی “پرداخت آنلاین” کلیک کنید و پس از واریز وجه در صفحه‌ی ظاهر شده روی دکمه انتقال به سایت مبدا کلیک کنید تا دریافت فایل آغاز شود.

پس از خرید فایل، توسط تلگرام یا پیامک درخواست رمز نمایید تا همان لحظه ارسال گردد.    143|7575|0910

تذکر: فقط کد محصول را پیامک/تلگرام نمایید. نمونه متن ارسال شده: درخواست رمز 0046

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .


عناوین مباحث:

مقدمه

آفات غلات: Cereal Pests (گندم، جو، برنج، ذرت و نیشکر)

ملخها

الف: ملخ‌های شاخک کوتاه خانواده Acrididae

ملخ صحرایی (دریایی) Scientific Name: Schistocerca gregaria

Pest status

Morphology ملخ صحرایی

Life history

ملخ مراکشی Dociostaurus maroccanus (Mediterranean Locust)

Control

روش کنترل فیزیکی ملخ مراکشی

ملخ آسیایی Locusta migratoria Linneus (1758) (Asian (European) Locust)

ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (or th. Acrididae)

ملخ مصری: ملخ درختی Anacridium aegyptium

ملخ پیشانی سفید Decticus albifrons

ملخ شاخک بلند سبز Tettigonia viridissima

عوامل طبیعی کنترل کننده جمعیت ملخ ها

سن گندم

علل طغیان سن گندم

دشمنان طبیعی سن گندم

مبارزه

روش‌های زراعی

مبارزه شیمیایی

شته معمولی (سمی) گندم=شته سبز گندم (تک میزبانه و Holocylic)

شته سبز گندم Sitobion avenae

شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hom=Aphidae)

شته آل Anoecia cornia (Syn. Aphis Corni)

شپشک ریشه گندم Porphyrophora tritici

زنجره گندمCicadula sexnotata

تریپس گندم Haplothrips tritici (Wheat Ear Thrips)

سوسک سیاه گندم Zabrus tenebrioides (Col. Carabidae)

مبارزه:

سوسک قهوه‌ای گندم  Anisoplia austriaca

سوسک برگ خوار غلات (OU) Lema ,elanopus (Col Chrysomelidae)

سرخرطومی برنج = سرخرطومی ریشه برنج Hydronomus sp. (Col. Curculionidae)

سوسکهای مفتولی (سیمی) Agriotes spp. (A. acuminatus, A. lineatus) (Col. Elateridae)

زنبور ساقه خوار غلات (مگس ارّه ای)  Cephus pygmaeus L. (Hym. Cephidae)

زنبور ساقه خوار گندم

دوبالان (Diptera)

مگس‌های خانواده Oscinellidae = Chlorophidae

مگس گیاهک غلات = مگس گندم = مگس جوانه خوار گندمOscinella frit L.

مگس ساقه گندم Meromyza saltatrix L. (Wheat Stem Maggot)

مگس زرد ساقه گندم (Dip: Chloropidae)

مگس مینوز برگ غلات Agromyza (Domomyza) ambigua (Dipt. Agromyzidae)

مگس خزانه برنج Ephydra afghanica (Dipt: Ephydridae) Shore Files

راسته پروانه‌ها یا بال پولک داران Lepidoptera

پروانه برگ خوار غلات = مینوز برگ غلاتSyringopais temperatella (Lep. Elachistidae)

مبارزه:

پروانه خوشه خوار گندم (Parastichtis basilinea)

Hadena basilinea (Lep. Noctuidae)

پروانه ساقه خوار جو (Oria muscu;osa)

کرم برگ خوار سبز برنج Naranga aenescens (Noctuidae) Defoliator-Green Semi-looper

کرم ساقه خوار نواری برنج Syn. Chilo simplex

کرم ساقه خوار برنجChilo suppressalis (Lep. Pyralidae)

طرق مختلف مبارزه با کرم ساقه خوار برنج

الف. مبارزه زراعی:

ب. مبارزه شیمیایی:

پروانه تک نقطه‌ای برنج S.N. Cirphis unipuncta (Lep. Noctuidae=Phalaenidae

آفات ذرت و نیشکر

کرم ریشه خوار ذرت Duponchelia focealis (Z.) (Leo. Pyralidae)

کرم ساقه خوار ذرت و برنج (کرم اروپایی ساقه خوار ذرت) Ostrinia nubilalis (Lep. Pyralidae)

پروانه تک نقطه‌ای نیشکر و ذرت Mythimna loreyi (Lep. Noctuidae)

کرم ساقه خوار ذرت Sesamia cretica (Lep. Noctuidae) (Corn Stalk Borer)

کرم ساقه خوار نیشکر Sesamia nonagrioides

کرم بلال ذرت Heliothis zea (Heliothis obsoleta)

کرم طوقه بر یا شب پره زمستانی Agrotis segetum, A. exclamationis (Lep. Noctuidae)

Agrotis pronuba

Agrotis nigrum

زنجره گل سرخ Edwardsiana rosae (Homoptera: Typhlocybdae)

سوسک نیشکر Pentodon idiota (Col. Scarabaeiade) Sugar cane Beetle

کنه نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae)

سایر آفات غلات

آفات نباتات صنعتی

کرم قوزه پنبه (شب پره صیفی = غنج قوزه)

کرم خاردار پنبه Earias insulana (Lep. Noctidae) Spiny Bollworm

کرم سرخ پنبه Pectinophora gossipiella (Lep. Gelechidae)

کرم سرخ ثانوی Pectinophora (Platyedra) malvella (Lep. Gelechidae)

کرم برگ خوار مصری Prodenia litura (P. littoralis)

کرم برگ خوار چغندر قند و پنبه Caradrina exiqua (Lep. Noctuidae)

سنک تخم پنبه Oxycarenus hyalinipennis (Hemiptera: Lygaeidae)

سن سبز (سن بدبو) پنبه Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae)

شته (پنبه جالیز) Aphis gossypii (Hom. Aphididae) Cotton Aphid

زنجره پنبه Empoasca meridiana (Hom. Cicadellidae = Jassidae)

سفید بالک (عسلک) برگ پنبه Bemisia tabaci (Hom. Aleyrodidae)

خسارت عسلک برگ پنبه

تریپس زرد پنبه Thrips flavus (Thysanoptera: Thripidae)

کک پنبه Podagrica fuscicornis (Col. Chrysomelidae Halticinae)

آفات چغندر قند

کرم برگ خوار چغندر قند Caradrina exigua (Lep. Noctuidae)

پروانه لیتا (بید چغندر قند) Scrobipalpa ocellatella (Lep. Gelechidae)

سوسک خرطوم کوتاه چغندر قند (آفت خال سیاه)

سوسک خرطوم بلند دمبرگ چغندر قند (سرخرطومی ساقه)

سوسکهای خرطوم بلند ریشه چغندر Bothynoderes spp. (Col. Curculionidae)

مبارزه با سرخرطومی‌های چغندر قند

کک چغندر قندChaetocnema tibialis (Col. Chrysomelidae)

مگس (مینوز) چغندر قند Pegomya hyoscyami

کنه تارتن Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)

شته سیاه چغندر قند (شته باقلا) Aphis fabae (Black Bean Aphid)

زنجره چغندر قند Empoasca meridiana (Hom. Cicadellidae)

تریپس پیاز (تریپس زرد توتون) Thrips tabaci (Onion thrips)

آفات دانه‌های روغنی

آفات آفتاب گردان (آفتاب گردان: Sunflower: Helianthus annus)

کرم دانه خوار آفتاب گردان Homoeosoma nebulella (Lep. Pyralidae)

سوسک‌های گرده خوار Agapanthia spp. (Col. Cerambycidae)

آفات گلرنگ (گلرنگ: Safflower: Carthamus persicus)

مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Dipt. Trypetidae)

کرم طبق خوار گلرنگ Heliothis peltigera

سنک تخم گلرنگ Oxycarenus pallens (Heteroptera: Lygeidae)

آفات کنجد (کنجد: Sesamum indicum)

زنجره کنجد Neoaliturus oppacipennis (Homoptera: Cicadidae)

پروانه برگ و دانه خوار کنجد Antigastra catalaunalis (Lepidoptera: Pyralidae)

سیرسیرک‌ها Gryllidae

آفات سوژا (Soybean) (سویا: Soya bean) یا لوبیای روغنی (Glycine max)

1. مگس جوانه سویا (مگس پیاز) Delia antigua (Dipt: Anthomyiidae)

2. پروانه دانه خوار سویا Etiella zinkenella (Lep. Pyralidae)

3. کرم طوقه بر (Agrotis sp.)

4. Caradrina sp.

5. Heliothis dipsacea

6. سن سبز Nezara viridula

7. کنه T. urticae

8. ملخ‌های بومی

آفات حبوبات

مگس مینوز برگ نخود معمولی Liriomyza congesta

شته نخود فرنگی Acyrthosiphon pisum (Pea Aphid, Green Pea Louse)

آفات کُلزا (کُلزا Colza; Rape seed: Brassica napus L.)

شته خالدار یونجه Therioaphis maculata (T. trifolii) (Spotted Alfalfa Aphid)

سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae L. (Cabbage White Butterfly)


لیست جزوات موجود در سایت

این محصول را می توانید از سایت agrifile.ir نیز خریداری نمایید.

۱ دیدگاه + فرستادن دیدگاه

  • کد 0046 ارسال شود

فرستادن دیدگاه

اطلاعيه

سفارش پرينت، طلق و فنر جزوات و ارسال با نازل‌ترين قيمت پذيرفته مي شود.
نحوه سفارش/

فرهنگ واژگان تخصصي

فروشگاه کتاب

آخرین دیدگاه‌ها

فعالسازی فرهنگ واژگان Breedic

برای فعال سازی نرم افزار اینجا کلیک نمایید.

فعالسازي فرهنگ واژگان Biodic

1. نسخه اینترنتی

2. نسخه CD